ครั้งแรกเอเชีย! ศิริราชเตรียมแถลงปลูกถ่าย 3 อวัยวะสำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว

news

ศิริราช 27 เม.ย.-ศิริราชเตรียมแถลงความสำเร็จ ปลูกถ่าย 3 อวัยวะ ‘หัวใจ-ตับ-ไต’ ในผู้ป่วยรายเดียว ครั้งแรกในเอเชีย 2 พ.ค.นี้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า ในวันพุธที่ 2 พ.ค.นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เตรียมจัดแถลงข่าวเรื่องศิริราชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ- ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว…ครั้งแรกในเอเชีย”(Siriraj: The First Combined Heart – Liver – Kidney

Transplantation in Asia) ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว

ร่วมกับ รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับและหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายหัวใจ รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์ ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไต และอ.พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร อายุรแพทย์โรคหัวใจและปลูกถ่ายหัวใจ

พร้อมกันนี้ผู้ป่วยและมารดา จะมาถ่ายทอดความรู้สึกถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ นับเป็นความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้คณะฯ และวงการแพทย์ไทยที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายอวัยวะให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะตั้งแต่ พ.ศ.2516 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในประเทศไทย การปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ถือเป็นการรักษามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ส่วนใหญ่การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ มักทำเพียง 1อวัยวะให้แก่ผู้รับบริจาค 1 ราย

อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1อวัยวะ อาทิ ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภาวะตับวาย อาจมีภาวะไตวายร่วมด้วย เป็นต้น การผ่าตัดปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะ สำหรับผู้ป่วยจึงจำเป็นในการที่จะช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้ .-สำนักข่าวไทย

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.